Algemene Voorwaarden

Engels Duits Frans

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-“Webwinkel” : Ugx-shop.com handelend onder de naam: UGX,

Kamer van Koophandel: 37122888

BTW nummer: NL202991362B01

e-mail: info@ugx-shop.com, –

“Consument”: de potentiële consument van zaken en/of diensten van Ugx-shop.nl


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Ugx-shop.com en een koper waarop Ugx-shop.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien de Wet koop op afstand van toepassing is gaan de bepalingen uit die wet vóór het bepaalde in deze algemene voorwaarden, voor zover de algemene voorwaarden afwijken van die wet.


Artikel 2. Offertes / Orderbevestigingen

1. Alle door Ugx-shop.com uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Ugx-shop.com kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Ugx-shop.com is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offertes of op website  c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af vestiging van Ugx-shop.com te Heerhugowaard en aflevering door verzending naar het door de koper opgegeven adres.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen geschiedt volgens de door de koper aangegeven voorkeur voor levering en daarbij behorende bezorgkosten, voor zover dat mogelijk is gezien de planning van de koeriersdienst van Ugx-shop.com. Ugx-shop.com behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. De Racesimulator wordt 85% gemonteerd in doos geleverd, u dient zelf de stoel op het frame te bevestigen. De bevestigingsmaterialen zijn in de doos bijgeleverd. De Racesimulator wordt exclusief console, games en racestuur geleverd.


Artikel 4. Levertijd

1. De door Ugx-shop.com opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 14 werkdagen overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper Ugx-shop.com schriftelijk in gebreke te stellen en Ugx-shop.com een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.


Artikel. 5 Garantie / klachten

1. Op alle Racesimulators zit 2 jaar fabrieksgarantie. Ugx-shop.com staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op slijtage van onderdelen zoals, stoel en frame wordt geen garantie gegeven.

3. Op transport schade zoals krassen of deukjes wordt geen garantie gegeven.

4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Ugx-shop.com op te geven adres.

5. de afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

-A: Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
-B: Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Ugx-shop.com zijn verricht.
-C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
– D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
– E: Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)
– F: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
– G: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

6. De koper dient de gekochte zaken onmiddellijk na aflevering te inspecteren en eventuele gebreken zo spoedig mogelijk aan Ugx-shop.com te melden. Ingeval van gebreken kan de koper vragen om:
– aflevering van hetgeen ontbreekt;
– herstel, indien Ugx-shop.com daar redelijkerwijs aan kan voldoen;
– vervanging, tenzij het gebrek daarvoor te gering is, danwel de zaak na aflevering door de toedoen van de koper is beschadigd.

7. Ugx-shop.com kan er altijd voor kiezen om een vervangende zaak te leveren.

8. De garantie vervalt indien de koper schade veroorzaakt door een onjuist gebruik van de gegarandeerde zaak. De garantie geldt niet voor de gevolgen van weersinvloeden en normale slijtage.

9. Garantie aanspraken kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen indien een originele verkoopfactuur kan worden overhandigd en indien van toepassing een garantiecertificaat van de fabrikant.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Ugx-shop.com geleverde zaken blijven het eigendom van Ugx-shop.com totdat de koper het op grond van de overeenkomst verschuldigde heeft voldaan.


Artikel 7. Prijzen en betalingen

1. Alle door Ugx-shop.com vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2. Betaling moet voor aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro en iDeal. Bij het ophalen (op afspraak) van de bestelling geniet betaling contant te geschieden.

3. De zaken van Ugx-shop.com worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Ugx-shop.com  De diensten van Ugx-shop.com worden verricht tegen de prijs die Ugx-shop.com na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
Terug naar boven


Artikel 8. Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, websites en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van Ugx-shop.com gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Ugx-shop.com en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Ugx-shop.com heeft een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de koper jegens Ugx-shop.com beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

2. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Ugx-shop.com of haar ondergeschikten.


Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Ugx-shop.com geen invloed kan uitoefenen, waardoor Ugx-shop.com niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Ugx-shop.com, of werkstakingen of productieproblemen bij leveranciers van Ugx-shop.com daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ugx-shop.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ugx-shop.com niet mogelijk is langer duurt dan 8 werkweken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel 11. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Ugx-shop.com en de koper is het Weens koopverdrag van toepassing.


Verhuur:

Artikel 1 – Opschorting / annulering

1.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

1.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren of te organiseren evenement uit te stellen of te annuleren.

1.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:
(a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk zestig dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium;
(b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen zestig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium;
(c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100 % van dat honorarium.

Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.


Artikel 2 – Facturen en betaling

2.1 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een (of meerdere) voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum en uiterlijk veertien dagen voor productiedatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Tenzij anders overeengekomen zal het aantal deelnemers c.q. gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een evenement bij opdrachtnemer bekend is, gelden als minimum aantal voor de eindfactuur. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.