Ultimate Gaming Xperience It is important that your privacy is protected. We take our responsibility M.B.T. the security of customer information very seriously. This policy explains how we use customer information and how we protect your privacy.

1. Use of customer information

Information necessary to process your order In order to process your order, we need certain information from you. Examples of this information are your name, address, telephone number and E-mail address. With this information we can process your order and send you a confirmation of your order by e-mail or post. We ask for your telephone number in order to reach you as soon as possible, should a problem arise with your order. The information you provide is stored in our systems. However, this is only done for purposes as set out in this policy or for other purposes for which you have consented.

2. Ultimate Gaming Xperience Mailing List

If you sign up for the Ultimate Gaming Xperience mailing list, subscribe to our Emails with news, information and special offers. For example, we notify you in advance of our fantastic offers so that you can be one of the first to pick up a bargain! In addition, we will inform you of other services and products offered by us that may be of interest to you. If you wish to use this service, you must provide us with your name, address and e-mail address. You can unsubscribe from the mailing list at any time by changing your profile online.

3. Site tracking

We use tracking software to track our customers’ traffic patterns and use of our website. Based on this data, we can develop the design and layout of our website and better meet the needs of visitors to Ultimate Gaming Xperience. This software does not record information that can be used to personally identify you.

4. Disclosure to Third Parties

Ultimate Gaming Xperience does not sell, trade or rent your personal information to others. Without your consent, we will not provide information about orders to other individuals or organizations unless an emergency requires it or we are legally required to do so.

5. Your consent

By using the Ultimate Gaming Xperience website you agree to the collection and use of this information by Ultimate Gaming Xperience in the ways described above. If you have any questions about our privacy policy or its application, please email us. Please note that if you click on a link in one of our Emails that leads to another website (for example, the website of a company that advertises in our Emails), you should read that company’s privacy policy to find out if and how that company processes the data about your visit to that website. Should we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page so that you are always aware of the information we collect, how this information is used, and the circumstances under which we disclose this information.

Ultimate Gaming Xperience Vindt het belangrijk dat uw privacy wordt beschermd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid M.B.T. de beveiliging van klanten informatie zeer serieus. In dit beleid wordt uiteengezet hoe wij klanten informatie gebruiken en hoe wij uw privacy beschermen.

1. Gebruik van klantinformatie

Informatie die nodig is voor het verwerken van uw bestelling Om uw bestelling te verwerken, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Voorbeelden van deze gegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres. Met deze informatie kunnen wij uw bestelling verwerken en u per E-mail of post een bevestiging van uw bestelling sturen. We vragen naar uw telefoonnummer om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken, mocht zich een probleem voordoen m.b.t. uw bestelling. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze systemen. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

2. Ultimate Gaming Xperience-mailinglist

Als u zich opgeeft voor de Ultimate Gaming Xperience-mailinglist, abonneert u zich op onze E-mails met nieuws, informatie en speciale aanbiedingen. Zo stellen wij u bijvoorbeeld van tevoren op de hoogte van onze fantastische aanbiedingen, zodat u een van de eersten kunt zijn die een koopje op de kop tikt! Bovendien brengen we u op de hoogte van andere door ons aangeboden diensten en producten die u misschien zullen interesseren. Als u van deze dienst wilt gebruikmaken, dient u ons uw naam, adress en E-mailadres te verstrekken. U kunt op elk gewenst moment uw abonnement op de mailinglist opzeggen door online uw profiel te wijzigen.

3. Site-tracking

Wij gebruiken tracking-software om de bezoekpatronen van onze klanten en het gebruik van onze website na te gaan. Op basis van deze gegevens kunnen wij het ontwerp en de lay-out van onze website ontwikkelen en beter tegemoetkomen aan de behoeften van de bezoekers van Ultimate Gaming Xperience. Met deze software kan geen informatie worden vastgelegd waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

4. Openbaarmaking aan derden

Ultimate Gaming Xperience verkoopt, verhandelt of verhuurt uw persoonlijke informatie niet aan anderen. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over bestellingen aan andere personen of organisaties, tenzij een noodsituatie dit vereist of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

5. Uw toestemming

Door gebruik te maken van de Ultimate Gaming Xperience-website gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Ultimate Gaming Xperience op de manieren zoals hierboven omschreven. Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid of de toepassing ervan, kunt u ons mailen. Let op: als u op een koppeling in een van onze E-mails klikt die naar een andere website leidt (bijvoorbeeld de website van een bedrijf dat in onze E-mails adverteert), moet u het privacybeleid van dat bedrijf lezen om te weten of en hoe dat bedrijf de gegevens over uw bezoek aan die website verwerkt. Mochten wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, dan zullen wij die wijzigingen op deze pagina bekendmaken, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt en de omstandigheden waaronder wij deze informatie openbaar maken.